Όροι Χρήσης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “incommon”

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «incommon», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (Αγίας Σοφίας 105, ΤΚ 54633), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τέθηκε σε ισχύ από την 25η/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και του νόμου 4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις” σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας:

Σκοπός της εταιρείας μας είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό που σχετίζονται με τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη (sustainable urban development), με άξονες τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Επιδιώκουμε να προτείνουμε λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές πόλεις – όπως η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ποικιλόμορφες κρίσεις που λαμβάνουν χώρα ή επηρεάζουν τα αστικά κέντρα, οι κοινωνικές ανισότητες στο αστικό συγκείμενο, κ.ά. – δίνοντας ισάξια βαρύτητα στους τομείς του περιβάλλοντος και της κοινωνίας, ενώ μέλημά μας είναι, η φροντίδα για τα δύο αυτά επίπεδα να έρχεται από τους ίδιους τους πολίτες. Για τον σκοπό αυτό αναπτύσσουμε περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και κοινωνικά έργα για την κοινότητα, μαζί με την ίδια την κοινότητα, έχοντας ως κύρια εργαλεία τον συμμετοχικό σχεδιασμό, τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή από τα κάτω (bottom up) προσεγγίσεων, καθώς και την οικοδόμηση κοινοτήτων (community building). Αναπτύσσουμε τη δράση μας στο πεδίο, σε αστικά έργα μικρής κλίμακας με ταυτόχρονη κοινωνική και τεχνική έρευνα, θέτοντας ως προτεραιότητα την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τόσο μεμονωμένα, όσο και ως μέλη της κοινότητας, με σκοπό την επίλυση στοχευμένων προβλημάτων της αστικής πραγματικότητας.
Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία είτε λαμβάνουν μέρος ενεργά σε έργα και δράσεις της εταιρείας μας είτε απλώς ενημερώνονται για τις δράσεις μας μέσω newsletter. Η παρούσα ενημέρωση αποβλέπει στο να σας πληροφορήσει για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια των ως άνω περιγραφόμενων σκοπών και δράσεων της εταιρείας μας, καθώς και για τον τρόπο και τους σκοπούς συλλογής, αποθήκευσης, χρήσης και διαβίβασης των εν λόγω πληροφοριών κατά περίπτωση. Έχει, επίσης, σκοπό να σας ενημερώσει για τα δικαιώματά που έχετε με βάση τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, «επεξεργασία» είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του ΓΚΠΔ, «υπεύθυνος επεξεργασίας» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Η ΑΜΚΕ «incommon»
Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «incommon» αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται με τα μέσα και τους τρόπους που περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της σχέσης σας με αυτή.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
Η «incommon» συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα τα οποία εσείς οι ίδιοι μας έχετε γνωστοποιήσει , και συγκεκριμένα:
1. Δεδομένα ταυτοποίησης: Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Επάγγελμα/Ιδιότητα
2. Δεδομένα Επικοινωνίας: Διεύθυνση κατοικίας, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου
Ειδικότερα, από τα φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν απλώς να ενημερώνονται για τους στόχους και τις δράσεις μας, ζητούμε να μας γνωστοποιήσουν μόνο τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν προκειμένου να τους αποστέλλονται τα σχετικά newsletters. Αντίστοιχα, από τα φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά σε έργα και δράσεις μας ζητούνται δεδομένα ταυτοποίησης, όπως όνομα, επώνυμο και ημερομηνία γέννησης, καθώς και δεδομένα επικοινωνίας, όπως διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου. Στη 2η αυτή κατηγορία ζητούνται περισσότερα δεδομένα για να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των έργων και των δράσεων, όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπου υπάρχει δυνατότητα περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, ή σε άλλες – οι οποίες έχουν ως θεματική προβλήματα και ζητήματα συγκεκριμένης περιοχής/κοινότητας – όπου τίθεται ως κριτήριο συμμετοχής η διεύθυνση κατοικίας.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Η εταιρεία μας νομιμοποιείται να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα ανωτέρω – γνωστοποιούμενα από εσάς προσωπικά δεδομένα, για την εκπλήρωση των σκοπών της και μόνο, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο παρόν.

Πρόσβαση τρίτων στα προσωπικά σας δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η «incommon» ενδέχεται να κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του ιστοτόπου και εν γένει της δράσης μας, τηρουμένων των εγγυήσεων της οικείας νομοθεσίας. Ενδέχεται να αναθέτουμε σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου. Σε αυτά τα πρόσωπα – τα οποία ενεργούν κατ’ εντολή μας (εκτελούντες την επεξεργασία), παρέχοντάς μας υπηρεσίες μαζικής αποστολής email (πχ. https://mailchimp.com) – διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των ανατεθειμένων υπηρεσιών, ενώ τα πρόσωπα αυτά δεσμεύονται έναντι της «incommon» ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με φορείς χρηματοδότησης, σχετικούς με τη δράση και τα έργα μας (π.χ. Πράσινο Ταμείο, φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.ά.). Ενδεικτικά, η «incommon» μπορεί να διαβιβάσει σε τέτοιου είδους φορείς, παρουσιολόγια από συγκεκριμένες εκδηλώσεις μας, οι οποίες πραγματοποιούνται στα πλαίσια συγκεκριμένων έργων και λειτουργούν ως αποδεικτικά της πραγματοποίησης των εκδηλώσεων. Ωστόσο, οι εν λόγω φορείς θα σέβονται πάντα τις επιλογές σας σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και παρέχουν από την πλευρά τους επαρκείς εγγυήσεις αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όσοι εκ των ανωτέρω έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας υποχρεούνται σε τήρηση της εμπιστευτικότητας αυτών. Σε κάθε περίπτωση, για τέτοιου είδους διαβιβάσεις θα ζητούμε κάθε φορά τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων.

Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων
Τα δεδομένα των αποδεκτών newsletters διατηρούνται για ένα έτος από τη διαγραφή του εκάστοτε αποδέκτη από τη σχετική λίστα, ενώ τα δεδομένα των συμμετεχόντων σε δράσεις μας διατηρούνται για πέντε έτη από την τελευταία συμμετοχή, δικαιούται όμως η εταιρεία μας να τα διατηρεί έως και δέκα έτη για λόγους στατιστικούς και τήρησης ιστορικού αρχείου.

Δικαιώματα υποκειμένων προσωπικών δεδομένων
Τα δικαιώματα που απολαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την «incommon» είναι τα εξής σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:
1. Δικαίωμα Ενημέρωσης/Διαφάνεια (άρθρο 12 και 13 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τα στοιχεία του Υπευθύνου Επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται υπό επεξεργασία, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες, τον χρόνο τήρησης των δεδομένων αυτών, το σύνολο των δικαιωμάτων που περιγράφονται στα άρθρα 15 – 22 ΓΚΠΔ (και αναλύονται παρακάτω), καθώς και για το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας. Η ενημέρωσή σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων γίνεται από την «incommon» τόσο μέσω του σχετικού πεδίου συγκατάθεσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όσο και μέσω του παρόντος κειμένου, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας (www.incommon.gr).
2. Δικαίωμα Πρόσβασης (άρθρο 15 ΓΚΠΔ): Ως Υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει η «incommon».
3. Δικαίωμα Διόρθωσης (άρθρο 16 ΓΚΠΔ): Ως Υποκείμενο Δεδομένων έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων.
4. Δικαίωμα Διαγραφής/Δικαίωμα στη λήθη (άρθρο 17 ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
5. Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας (άρθρο 18 ΓΚΠΔ): Ως Υποκείμενα Δεδομένων έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που αφορούν την «incommon» και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.
6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους βασίζεται στη συγκατάθεσή σας και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα.
7. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης (άρθρο 7, παρ. 2 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με γραπτή δήλωσή σας προς την «incommon».
8. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ (άρθρο 77 ΓΚΠΔ): Έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 23 Αθήνα, τηλ. 210 6475600, φαξ: 210 6475628, Ηλεκτρονική διεύθυνση καταγγελιών: complaints@dpa.gr.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων
Η «incommon» έχει λάβει και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και όλα τα μέτρα φυσικής ασφάλειας με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, και φροντίζει για τη νομιμότητα της συλλογής, της επεξεργασίας και την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.
****
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο 2316009518, ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 105, ΤΚ 54633, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: office@incommon.gr.

 

ΠΛΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Η incommon (Innovative Circular Open) είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση η οποία στοχεύει στην επίτευξη της βιωσιμότητας μέσω της ανάπτυξης κοινωνικής και οικονομικής ισότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο πυρήνας των αξιών μας και ο τρόπος εργασίας μας περιλαμβάνουν την πρακτική δέσμευσή μας στην αρχή της ισότητας μεταξύ των φύλων και την αποτροπή των έμφυλων διακρίσεων, τόσο στις καθημερινές, εσωτερικές διαδικασίες μας όσο και στις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις και την έρευνα που αναλαμβάνουμε και η οποία αφορά το κοινό μας.

Α. Οργανωτική Κουλτούρα
Ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής: Σε όλα τα μέλη του προσωπικού της incommon προσφέρονται ευέλικτα πακέτα απασχόλησης μέσα στο πλαίσιο της εργατικής νομοθεσίας της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλο το προσωπικό έχει ένα μεγάλο εύρος επιλογών εργασίας από το σπίτι και μάλιστα με ωράριο που μπορεί να ποικίλλει αλλά υποχρεούται να συμμετέχει σε συγκεκριμένες συναντήσεις εργασίας. Μέσω τακτικών συζητήσεων και ανοικτών καναλιών επικοινωνίας μεταξύ υπευθύνων διαχείρισης προσωπικού και εργαζομένων, επιτυγχάνεται η αλλαγή και προσαρμογή του ωραρίου εργασίας προκειμένου όλοι οι συνεργάτες και συνεργάτιδες να μπορούν ανταποκριθούν και στις άλλες, εκτός εργασίας, υποχρεώσεις και ενασχολήσεις τους. Υπάρχει επίσης η προτροπή προς όλους τους εργαζόμενους να απενεργοποιούν όλες τις εφαρμογές που σχετίζονται με τη δουλειά όταν είναι online, όταν βρίσκονται εκτός του προγραμματισμένου ωραρίου εργασίας τους. Κανονικές και αναρρωτικές άδειες καθώς και ρεπό χορηγούνται μετά από συνεννόηση με τους υπεύθυνους διαχείρισης προσωπικού και στο πλαίσιο του εθνικού εργατικού δικαίου. Οι άδειες μητρότητας χορηγούνται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και οι γονικές άδειες για τους εργαζόμενους ενθαρρύνονται από την οργάνωση. Όλα τα μέλη του προσωπικού ενθαρρύνονται να ορίσουν και να αναπτύξουν προσωπικά πρότζεκτ μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς τους, τα οποία να αντανακλούν τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και την προσωπική τους ανάπτυξη (σύμφωνα με τους στόχους και τις ανάγκες της οργάνωσης). Μηνιαίες συναντήσεις ευεξίας προσφέρονται σε όλη την ομάδα δωρεάν.

Ισορροπία μεταξύ των φύλων σε Διοικητικό Επίπεδο: Τόσο η πρώτη όσο και η εν ενεργεία Γενική Διευθύντρια της οργάνωσης είναι γυναίκες, όπως είναι και το 70% των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των συντονιστών των ομάδων και των υψηλά ιστάμενων διαχειριστών έργου. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι γυναίκες.
Όλα τα μέλη του προσωπικού και όλοι οι εθελοντές και εθελόντριες ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ώστε να μπορούν να εξελιχθούν και να αναλάβουν υψηλότερες διοικητικές θέσεις, αν το επιθυμούν.

Ισότητα των φύλων σε ότι αφορά τις προσλήψεις και την επαγγελματική εξέλιξη: H incommon προσλαμβάνει νέο προσωπικό στη βάση των ικανοτήτων, της εμπειρίας, των προσόντων και της αφοσίωσής των αιτούντων στις αρχές της οργάνωσης. Στις αγγελίες εργασίας μας δεν εκφράζουμε προτίμηση προς κάποιο φύλο αλλά δηλώνουμε σαφώς ότι ορισμένοι ρόλοι απαιτούν σωματική εργασία. Η διαδικασία προσλήψεων γίνεται από μια επιτροπή μελών του προσωπικού τα οποία δεν κάνουν καμία ερώτηση στους υποψήφιους σχετικά με την οικογενειακή τους κατάστασης, το αν δηλαδή είναι παντρεμένοι ή αν σχεδιάζουν να κάνουν παιδιά.

Μέτρα κατά της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης: Στις ιδρυτικές αρχές και στόχους της οργάνωσης συμπεριλαμβάνεται η ισότητα και η ισότιμη (όχι ‘ ίδια ’) αντιμετώπιση όλων των ανθρώπων. Ως εκ τούτου, η οργάνωση ακολουθεί μια πολιτική μηδενικής ανοχής σε οποιοδήποτε τύπο διακρίσεων ή παρενόχλησης ατόμων ή ομάδων, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής παρενόχλησης και της έμφυλης βίας.
Η οργάνωση έχει ένα σύστημα εμπιστευτικής ανατροφοδότησης μεταξύ του προσωπικού και των διαχειριστών για ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης και έμφυλης βίας.
Ένα εντεταλμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (γυναίκα) έχει το ρόλο της Υπευθύνου Ισότητας των Φύλων η οποία είναι υποχρεωμένη να διερευνά οποιαδήποτε καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης και να λαμβάνει οποιοδήποτε νομικό μέτρο η να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη αρμόζουσα ενέργεια.
Όλα τα μέλη του προσωπικού καθώς και οι εθελοντές/ντριες είναι ενημερωμένες ότι οφείλουν να αναφέρουν σε αυτό το πρόσωπο ή στον/στην προϊστάμενό τους περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, τα οποία αντιμετωπίζονται με διακριτικότητα και στο πλαίσιο της σχετικής νομοθεσίας.
Προτεραιότητα σε μια τέτοια υπόθεση θα δοθεί στην προστασία και υποστήριξη του/της καταγγέλλοντος αλλά παράλληλα θα λάβει χώρα μια δίκαιη και χωρίς προκαταλήψεις διαδικασία, δίνοντας στο πρόσωπο που κατηγορείται την ευκαιρία για μια αμερόληπτη ακρόαση, προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση.
Οι συντονιστές των ομάδων και οι διαχειριστές των έργων οφείλουν να ενημερώσουν την Υπεύθυνη Ισότητας των Φύλων για οποιοδήποτε περιστατικό δουν ή ακούσουν. Σε περίπτωση άσκησης βίας οφείλουν να αναφέρουν το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.

 

Β. Διάδραση με το κοινό (εκδηλώσεις, κοινωνικές έρευνες και συναντήσεις με την κοινότητά μας)
Δημόσιες εκδηλώσεις και συναντήσεις: Η incommon εμπλέκεται σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων με το κοινό – διοργανώνει συμμετοχικές συζητήσεις και εκδηλώσεις, διαθέτει και λειτουργεί έναν χώρο για το κοινό, διοργανώνει δράσεις πεδίου, καμπάνιες ευαισθητοποίησης και διεξάγει κοινωνική έρευνα.
Κάθε εκδήλωση είναι ανοικτή σε όλους και όλες (υπάρχουν μόνο κάποιοι ηλικιακοί περιορισμοί γιατί ορισμένες δράσεις απευθύνονται μόνο σε ανήλικους ή μόνο σε ενήλικες καθώς επίσης μπορεί να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ατόμων που μπορούν να βρίσκονται στον χώρο διεξαγωγής μιας δράσης), άτομα όλων των φύλων είναι ευπρόσδεκτα και σε όλους και όλες δίνεται ισότιμος χρόνος και χώρος για να συμμετάσχουν. Οι εισηγητές και εισηγήτριες συντονίζουν τις συζητήσεις κατά τρόπο που να μην αποκλείει κανέναν και ώστε να ακούγονται όλες οι φωνές. Οι ομιλητές/τριες και όλοι όσοι συνεισφέρουν στις εκδηλώσεις μας επιλέγονται, ανεξαρτήτως φύλου, στη βάση των εμπειριών και των γνώσεων τους σε σχέση με το εν λόγω θέμα / δραστηριότητα
Όλες οι δραστηριότητες και εκδηλώσεις (τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες) έχουν χαρακτήρα ουδέτερο ως προς το φύλο, εκτός και αν η κοινότητά μας ζητήσει να γίνει κάποια συνάντηση ή να διαμορφωθεί κάποια ομάδα γύρω από κάποιο θέμα που να αφορά ζητήματα φύλου.
Στόχος μας είναι η έδρα της incommon να γίνει κομβικό σημείο της κοινότητας. Ως εκ τούτου, αν η κοινότητα αποφασίσει ότι υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία μιας συγκεκριμένης ομάδας για έμφυλα ζητήματα (π.χ. ομάδα γυναικών ή ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ ή ομάδα έφηβων αγοριών) και επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον χώρο μας για συναντήσεις η incommon θα υποστηρίξει τέτοιου τύπου δράσεων γιατί προωθεί έναν ασφαλή χώρο για ανοικτή κουβέντα και αλληλεγγύη. Λόγω κοινωνικών ανισοτήτων, δράσεις αυτού του τύπου (οι οποίες εξ ορισμού δεν απευθύνονται σε όλα τα φύλα ταυτόχρονα) συνιστούν τρόπους επαναφοράς της ισορροπίας και παροχής ενός μέσου για την επίτευξη μεγαλύτερης ισότητας μεταξύ των φύλων στην κοινότητα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η incommon θα διασφαλίσει ότι οι συμμετέχοντες θα μπορούν να αποφασίσουν ποια μέλη του προσωπικού της θα παρίστανται σε αυτές τις συναντήσεις, ίσως με ρόλο διευκολυντή, αλλά δεν θα παρεμβαίνει σε θέματα περιεχομένου, εκτός αν διαφανεί η περίπτωση δημιουργίας αποκλεισμών ή λεκτικού μίσους αντί της ανάπτυξης ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού κλίματος για περιθωριοποιημένες ομάδες.

Κοινωνική έρευνα: Η incommon διεξάγει κοινωνικές έρευνες με μεγάλο εύρος και με σκοπό να κατανοήσει τις ανάγκες, δεξιότητες, και τα ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα στην οποία δουλεύει ώστε να παρέχει σχετικές υπηρεσίες, δραστηριότητες και υποστήριξη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι σημαντικό να καταφέρει να έχει μια καθαρή εικόνα των ζητημάτων φύλου καθώς και ποσοτικών παραμέτρων αυτών των ζητημάτων που υπάρχουν στην κοινότητα. Όταν διεξάγονται ανάλογες κοινωνικές έρευνες οι ερευνητές και ερευνήτριες ρωτούν τους συμμετέχοντες αν επιθυμούν να δηλώσουν το κοινωνικό φύλο τους προσφέροντάς τους τις επιλογές «Άνδρας, Γυναίκα, Άλλο, Μη Δυαδικό Φύλο, Προτιμώ να μην απαντήσω»

Πριν από τον σχεδιασμό οποιουδήποτε ερωτηματολογίου ή συνεντεύξεων, η ερευνητική ομάδα εξετάζει τη διάσταση του φύλου στο προς διερεύνηση θέμα προκειμένου να προσδιορίσει το αν η διάσταση αυτή είναι σχετική με το αντικείμενο της έρευνας. Αν δεν είναι, δεν γίνεται καμία ερώτηση ή παρατήρηση σχετική με ζητήματα φύλου. Αν κριθεί σχετική με το αντικείμενο της έρευνας (ως δημογραφική ένδειξη, ως μέσο αναγνώρισης ενός προβλήματος η ως μια κρίσιμη πληροφορία για την παροχή υπηρεσιών) τότε τα ερωτήματα διατυπώνονται διακριτικά και οι απαντήσεις καταγράφονται όπως επιθυμούν οι ερωτώμενοι/ες και όχι όπως κρίνουν οι ερευνητές/τριες.
Η incommon δε διεξάγει κανενός τύπου έρευνα που να απαιτεί φυσική επαφή με τους συνεντευξιαζόμενους, συλλογή βιολογικού υλικού ή την παροχή οποιασδήποτε ουσίας (για ιατρική έρευνα για παράδειγμα) και ως εκ τούτου ζητήματα βιολογικών διαφορών σε επίπεδο φύλου δεν ενδιαφέρουν και δεν εντάσσονται στις έρευνές μας.

Γ. Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση
Δημόσιες εκδηλώσεις: H ομάδα της incommon συλλέγει δεδομένα για ζητήματα φύλου από τους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στις δράσεις μας με σκοπό να εκτιμήσει το κατά πόσο το έργο της έχει ανάλογη απήχηση σε όλα τα φύλα ή αν φαίνεται ότι κάποιες δραστηριότητες δεν ενδιαφέρουν εξίσου όλα τα φύλα. Τα δεδομένα αυτά είναι για εσωτερική χρήση, συλλέγονται και αναλύονται με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των εκδηλώσεών μας και δεν κοινοποιούνται σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος.
Έρευνα: Οι πληροφορίες για ζητήματα φύλου που συλλέγονται μέσω ερευνών χρησιμοποιούνται για την ανάλυση συνολικότερων δημογραφικών δεδομένων και με σκοπό να βελτιώσουν την κατανομή πόρων και τις υπηρεσίες προς την κοινότητα και για να επιτρέψουν να ακουστούν όλες οι φωνές. Οι ερευνητικές εκθέσεις είναι προϊόντα μελετών και δημοσιεύονται (μαζί με τα δεδομένα για ζητήματα φύλου) χωρίς να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα ονόματα ή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώριση κάποιου προσώπου.

Δ. Ειδικοί Πόροι και Εκπαίδευση
Οι στόχοι και οι μέθοδοι της οργάνωσης περιλαμβάνουν τον κεντρικό στόχο της προσπάθειας για τη συμπερίληψη, ισότητα και δικαιοσύνη. Ως εκ τούτου, όλες οι δραστηριότητες και ο τρόπος εργασίας της οργάνωσης (σε ό,τι αφορά τόσο την εσωτερική λειτουργία όσο και τις σχέσεις με το κοινό και με άλλους εξωτερικούς συνεργάτες και οργανώσεις) σέβονται και προωθούν την αρχή της ισότητας των φύλων. Κάθε project λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και την περιλαμβάνει στο σχεδιασμό του από τα αρχικά στάδια της δημιουργικής διαδικασίας, τόσο σε όρους εμπλοκής του προσωπικού όσο και σε όρους συμμετοχής των ωφελούμενων.

Η ισότητα των φύλων είναι ένα εγγενές στοιχείο του έργου μας. Όλο το προσωπικό έχει λάβει βιωματική εκπαίδευση σε ζητήματα ισότητας των φύλων και προστασίας από την σεξουαλική παρενόχληση και δουλεύει σε συμπεριληπτικά και δημοκρατικά project. Επίσης, η φύση των συναντήσεων εργασίας της ομάδας, το περιβάλλον εργασίας και η οργανωτική δομή μας, συντελούν στην εκπαίδευση και υποστήριξη αρμόζουσων συμπεριφορών σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων.
Οι ομάδες της incommon συνεδριάζουν κάθε εβδομάδα με θέμα την παρακολούθηση των έργων και όλα τα μέλη του προσωπικού λαμβάνουν μέρος σε ένα μηνιαίο πρόγραμμα ανάπτυξης ομάδων που περιλαμβάνει και εκπαίδευση σε θέματα ισότητας των φύλων, η οποία αντανακλάται στο τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι συναντήσεις και οι δράσεις.

Είναι πολιτική της οργάνωσης η προσήλωση και διασφάλιση διαδικασιών που προστατεύουν ευπαθείς ομάδες και άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε τακτικά στα έργα μας, καθώς και ο καθορισμός συγκεκριμένων βημάτων για την προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση και την προώθηση της ισότητας των φύλων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σημαντική προτεραιότητα της incommon αποτελεί η διατήρηση της ασφάλειας της ομάδας μας, των εθελοντών μας και των μελών των κοινοτήτων με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Βοηθήστε μας να διασφαλίσουμε ότι θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση οποιασδήποτε απειλής επικοινωνώντας μαζί μας τις ανησυχίες σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση safety@incommon.gr. Κάθε επικοινωνία είναι εμπιστευτική.